Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego w Pałacu Rzeczypospolitej

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki Narodowej podany powyżej. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pałacu Rzeczypospolitej. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane na terenie Pałacu Rzeczypospolitej.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 807 i 872) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 797) (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

Zakres stosowania monitoringu

Monitoring wizyjny obejmuje wejścia umożliwiające dostęp do Biblioteki Narodowej, niektóre obszary wewnątrz Pałacu Rzeczypospolitej, w tym ciągi komunikacyjne, a także tę część terenów na zewnątrz budynku, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w Pałacu Rzeczypospolitej.

Okres przechowywania danych

Dane w systemie monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 30 dni od dnia zapisu, po czym zostają usunięte poprzez nadpisanie.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Bibliotekę Narodową z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Pałacu Rzeczypospolitej.

Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa .

Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.