Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dziennikarzy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z późn. zm.) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
  2. Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki Narodowej, podany powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania prasowe oraz obsługi medialnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) (art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Bibliotekę Narodową z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy, a także zweryfikowania Pani/Pana statusu dziennikarza.
  • Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.